Pedagoginis psichologinis įvertinimas

Tėvams (globėjams, rūpintojams) prašant arba sutikus, kai kreipiasi ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija, atliekamas asmens mokymosi sunkumų, sutrikimų, pedagoginių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimas asmenims nuo gimimo iki 21 metų jeigu jie mokosi Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą. Pedagoginio psichologinio įvertinimo tikslas – nustatyti pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant sudaryti vaikams optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Prireikus skiriamas specialusis ugdymas, pritaikoma programa bei rekomenduojama ugdymo forma. Galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymo sąlygų, konsultuojami tarnybos specialistų, priima tėvai (globėjai, rūpintojai).

DOKUMENTŲ PATEIKIMO, KREIPIANTIS DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO TVARKA

Registracija:

Dėl pedagoginio psichologinio įvertinimo ir konsultacijų reikia registruotis iš anksto. Registruojama darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00.

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49951