Specialiojo ugdymo ir/ar švietimo pagalbos skyrimas

Atlikus mokinio/vaiko pedagoginį psichologinį įvertinimą ir nustačius specialiuosius ugdymosi poreikius, gali būti skiriamas specialusis ugdymas, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus. Išduodamos pažymos, kur, susipažinę su vertinimo išvadomis, tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo tam skirtoje vietoje ir tik tada laikoma, kad pažymos įsigalioja.

Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis ir laikinas. Jei nenurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį vertinimą, laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymas. Jei nurodoma pakartotinio vertinimo data, specialusis ugdymas skirtas laikinai.

Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus bendrosiose programose numatytą patenkinamą pasiekimų lygį, Vaiko gerovės komisija raštu kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikia dalyko (-ų) Ugdymosi pasiekimų aprašą. Tarnyba, išnagrinėjusi komisijos pateiktus dokumentus, specialųjį ugdymąsi nutraukia arba atlieka pakartotinį vertinimą.

Tėvams (globėjams, rūpintojams), atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Mokyklos vadovas raštu apie specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos atsisakymą informuoja Tarnybą.

ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠŲ RENGIMO IR PATEIKIMO SUDERINIMUI TVARKOS APRAŠAS

1 priedas

2 priedas

REKOMENDACIJOS DĖL PRITAIKYTŲ IR INDIVIDUALIZUOTŲ PROGRAMŲ RENGIMO

1, 2 priedai

DOKUMENTŲ PATEIKIMO DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TVARKOS APRAŠAS

1 priedas

2 priedas