Nuostatai

ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATAI

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, įstaigos grupę, tipą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslus, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Tarnybos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Tarnybos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Tarnybos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos nuostatai