VEIKLOS SRITYS

  • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, įgyvendinimas, vertinimas.
  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas.
  • Pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai teikimas.